Algemene voorwaarden

We houden graag van duidelijkheid.
Eerlijk is eerlijk.
Klant is koning.

Lange juridische teksten is niet ons ding, die van jou waarschijnlijk ook niet?
Daarom hieronder kort samengevat waar het eigenlijk op neerkomt. Wil je toch graag de formele juridische en wettelijk geldende tekst, scroll dan naar beneden.

1          Wie zijn wij

Gewoon SenNet Shopnatuurlijk!

Wil je ons contacteren?
Vragen, klachten, problemen … we zijn er om te helpen: contact@sennetshop.be 

Ons postadres en andere gegevens:
SenNet Shop
Hoorndriesstraat 133
9820 Merelbeke
BTW: BE0838099794
contact@sennetshop.be 

2          Jouw rechten en bescherming

3             Prijs

4             Product

5             Betaling

6             Verzending

7             Je aankoop

8             Garantie

9             Klachten

10    Algemene Verkoopsvoorwaarden

Dit is de lange juridische tekst met de formele verkoopsvoorwaarden. Dit is de enige tekst die echt geldt en alle andere bepalingen of voorwaarden vervangt.

1. Identiteit

1.1. Wij zijn “SenNet Shop”, maar dat wist je waarschijnlijk al. Als je in deze voorwaarden dus “SenNet Shop” ziet staan, gaat het over ons:
Je kan ons altijd bereiken via contact@sennetshop.be .

1.2. Handig kan ook ons postadres zijn: SenNet Shop, Hoorndriesstraat 133 9820 Merelbeke.
Ons BTW-nummer is: BTW: BE0838099794. SenNet Shop is de commerciële naam gebruikt door  BVBA THINK50.  Het postadres van THINK50 is eveneens Hoorndriesstraat 133 9820 Merelbeke.

2. Voorwerp en toepasselijkheid

2.1. SenNet Shop: Deze verkoopsvoorwaarden (of “Algemene Voorwaarden”) gaan over het platform SenNet Shop www.sennetshop.be (ook “Website” genoemd) waar je producten en diensten (kortweg “Product”) van allerlei aard kan kopen. Kwestie van duidelijk te zijn: een aankoop via de “SenNet Shop” wordt in deze voorwaarden verwoord als een aankoop bij “SenNet Shop”.

2.2. Koper: iedereen die een aankoop bij SenNet Shop doet, natuurlijk persoon of rechtspersoon. U garandeert dat u ouder bent dan 18 jaar. De doelgroep is enkel natuurlijke (volwassen) personen.

2.3. Product: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

2.4. Het accepteren van een aanbieding, het bestellen van een Product en/of het gebruik van de Website houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande in welke vorm en wanneer dan ook, zij het geschreven, per e-mail of mondeling en er wordt uitdrukkelijk afstand van genomen en zij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

2.6. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand door SenNet Shop is ingestemd.

2.7. SenNet Shop behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

2.8. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.9. SenNet Shop heeft het recht om externe partners in te schakelen om een deel of volledig te zorgen voor de afhandeling van de aankoop van het Product met alles hierrond ook inbegrepen (zoals onderhoud website, betaling, verpakking, verzending, afhandeling vragen,  levering thuis, garantie, herstellingen, incasso ...)

2.10. SenNet Shop heeft als doel enkel klanten woonachtig in België te bedienen.

3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden via e-mail naar het e-mailadres opgegeven door de Koper of op een andere wijze werd overhandigd.

3.2. De Koper en SenNet Shop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden of gegevens van SenNet Shop gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3.3. SenNet Shop heeft het recht een overeenkomst niet uit te voeren en het Product niet te verzenden zonder opgaaf van reden. De loutere wilsuiting van een Koper volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst. In dit geval zal SenNet Shop dit via e-mail melden aan de Klant en worden eventueel betaalde bedragen uiteraard volledig terugbetaald aan de Klant.

4. Herroepingsrecht, klachten & garantie

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze Algemene Voorwaarden of op een andere wijze:

4.2. Heeft de Koper het recht om SenNet Shop mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen eenentwintig (21) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product.

4.3. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht stuur je een e-mail naar contact@SenNetShop.be binnen de gestelde termijn met informatie over welke bestelling het precies gaat. Een reden is niet nodig. Vermeld ook je rekeningnummer, zodat we je kunnen terugbetalen. Het is ook mogelijk dat je onmiddellijk een ander product bestelt en het openstaande bedrag hiervoor (deels) gebruikt.

4.4. Er zijn echter uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen geldt volgende regeling:

4.5. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

4.6. Deze uitzonderingsclausule geldt voor:

4.6.1. Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals ondergoed, tandenborstels, oordopjes, massageapparaten, scheerapparaten, epileerapparaten, stijl- en krultangen, strijkijzers, koffiezetapparaten, waterkokers, in-ear-headsets indien verpakking geopend.

4.6.2. Softwarepakketten, inkcartridges en tonercassettes, audio- en video-opnamen, waarvan de verzegeling verbroken is of de verpakking geopend is of die geïnstalleerd of geregistreerd zijn.

4.6.3. Verbruiksartikelen zoals beschermfolie, reinigingsvloeistof, spuitbussen, persoonlijke verzorgingsproducten zoals crèmes, deodorant, mascara, zeep, bodylotion, parfum, shampoo, haargel ... (indien geopend).

4.6.4. Aanbiedingen die geldig zijn zolang de voorraad strekt.

4.6.5. Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.

4.6.6. Tickets (zoals bioscooptickets, concerttickets, pretparktickets, museumtickets en alle andere soorten van toegangstickets).

4.6.7. Artikelen die beschadigd, incompleet zijn of in gebruikte staat zijn. Artikelen waarvan het zegel verbroken werd.

4.6.8. Afgesloten abonnementen, al dan niet in combinatie met hardware, voor zover zij beginnen te lopen voor het verstrijken van de termijn van 21 dagen waarin de consumenten over een herroepingsrecht beschikt.

4.6.9. Producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter dragen.

4.6.10. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SenNet Shop geen invloed heeft.

4.6.11. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

4.6.12. Dagbladen, tijdschriften en magazines.

4.6.13. Producten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

4.6.15. Producten waarvan de verpakking geopend en/of beschadigd is. Producten waarbij een eventuele licentie geactiveerd of geïnstalleerd werd.

4.6.14. Diensten voor weddenschappen en loterijen.

4.7. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht stuur je een e-mail naar contact@SenNetShop.be binnen de gestelde termijn met informatie over welke bestelling het precies gaat. Een reden is niet nodig. Vermeld ook je rekeningnummer, zodat we je kunnen terugbetalen. Het is ook mogelijk dat je onmiddellijk een ander product bestelt en het openstaande bedrag hiervoor (deels) gebruikt.

4.8. SenNet Shop zal de Koper het bedrag betaald door de Koper betreffende het Product zo snel mogelijk terugbetalen, uiterlijk binnen een termijn van vijfenveertig (45) dagen en voor zover SenNet Shop over een correct rekeningnummer beschikt van de Koper. De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd in de originele verpakking, in de doos waarin de Koper ze heeft ontvangen met alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen naar het adres op de doos vermeld en volgens de eventueel bijgevoegde richtlijnen.  Voor zover de Koper nog gebruik wenst te maken van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht, zal hij de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de producten beschadigd zijn, indien de verpakking beschadigd is, indien de verpakking ontbreekt, indien indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt SenNet Shop zich uitdrukkelijk het recht om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies aan de Koper. SenNet Shop mag een reële waardeverminding die zij inschat in rekening brengen en aftrekken van het terug te betalen bedrag.

4.9. SenNet Shop is nooit aansprakelijk voor enige schade (diefstal of verlies daaronder begrepen) die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

4.10. De Koper staat in voor de kosten om het Product terug te sturen naar SenNet Shop in geval van het herroepingsrecht. Indien SenNet Shop echter een fout Product leverde, zal SenNet Shop de verzendingskosten dragen en niet de Koper. Ook indien SenNet Shop een vervangingsproduct leverde (en SenNet Shop zal dit ook duidelijk melden bij de levering), omdat het origineel bestelde Product niet meer leverbaar was en SenNet Shop een gelijkwaardig Product leverde, is het terugsturen op kosten van SenNet Shop en niet op kosten van de Koper. Indien de verzendingskosten op kosten van SenNet Shop zijn, moet de Koper dit wel aanvragen bij SenNet Shop en de procedure volgen zoals doorgegeven door SenNet Shop voor het terugsturen. Enkel indien SenNet Shop het transport in zo'n geval kan regelen, is dit op kosten van SenNet Shop. Indien de Koper ervoor kiest hierop niet te wachten of de door SenNet Shop opgestelde procedure weigert te gebruiken, zal SenNet Shop de verzendingskosten niet betalen. Indien de Koper ervoor kiest om een duurdere verzendingsmethode te kiezen dan SenNet Shop vraagt, is dit mogelijk, maar zal SenNet Shop enkel de goedkoopst mogelijke verzendingskost voor haar rekening nemen. De meerkost is dan voor rekening van de Koper.

4.11. Indien het Product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft eigendom van de Koper dewelke verplicht is zijn eigendom binnen de twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kunnen we het product ook opnieuw opsturen, waarbij de Koper de verzendingskosten hiervoor eerst aan SenNet Shop betaalt. SenNet Shop zal in zo'n geval enkel de werkelijke verzendingskost en handelingskost aanrekenen en hierop geen extra winstmarge nemen. Indien het product niet binnen de twee weken wordt afgehaald of binnen deze termijn de betaling wordt ontvangen voor een herverzending, mag SenNet Shop het product vernietigen en verliest de Koper alle rechten op het product of eventuele vergoedingen.

5. Dienst na verkoop, klachten, gebreken, waarborgen en garantie

5.1.  Indien je vragen, problemen of klachten hebt betreffende je bestelling, stuur ons een e-mail via contact@SenNetShop.be !

5.2. De Koper geniet bij de aankoop van een Product van de wettelijke garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan de overeenstemming dat de Koper niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De Koper zal SenNet Shop van een gebrek aan de overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk (contact@SenNetShop.be) zo snel mogelijk op de hoogte brengen en uiterlijk binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.

5.3. Indien het product dat je ontvangt niet het Product was dat je bestelde of indien het beschadigd aankomt, kan de Koper dit product terugsturen aan SenNet Shop, volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 4, zulks binnen eenentwintig (21) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product. De Koper kan daarbij aangeven op de retourbon dat het artikel beschadigd was bij ontvangst of dat het niet beantwoordt aan hetgeen hij besteld had en dat hij een nieuw of het juiste artikel wenst te ontvangen. SenNet Shop zal, zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de Koper vervolgens een nieuw of het juiste product toesturen indien mogelijk. De Koper betaalt dan geen bijkomende verzendkosten hiervoor.

5.4. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Koper binnen de zeven (7) dagen na levering aan SenNet Shop schriftelijk (contact@SenNetShop.be) ter kennisgeving worden gebracht.

5.5. Er kan geen sprake zijn van garantie in volgende gevallen: indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waardoor begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant of SenNet Shop zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt is; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien het product niet voor persoonlijk gebruik werd gebruikt, maar voor professioneel of industrieel gebruik.

6. Levering en leveringstijd

6.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Standaard streven we ernaar het Product binnen de 3 werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na de ontvangst van de bestelling. Indien er sprake is van een afwijkende leveringstijd, staat dit vermeld bij de aankoop van een Product. De leveringstermijn is slechts een indicatie, derhalve kunnen hieraan voor zover wettelijk voorzien geen extra rechten ontleend worden.

6.2. Indien er meerdere producten tegelijk besteld worden, kan SenNet Shop er zowel voor kiezen deze in één keer op te sturen als afzonderlijk. Indien gekozen wordt om ze afzonderlijk te verzenden, worden er géén extra verzendingskosten aan de Klant aangerekend.

6.3. Indien een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal SenNet Shop de Koper hierover informeren, zodra SenNet Shop over deze informatie beschikt en voor zover dit de leveringstermijn zou verlengen. Indien de leveringstermijn meer dan 30 dagen na de bestelling zou worden, kan de Koper alsnog afzien van de aankoop en zal SenNet Shop het betaalde bedrag terugbetalen. Een uitzondering hierop zijn op maat gemaakte of gepersonaliseerde goederen, waarbij reeds door SenNet Shop aan de productie hiervan gestart werd.

6.4. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien SenNet Shop een fout maakt en het adres anders opgeeft dan door de Koper opgegeven, zal SenNet Shop een nieuwe verzending naar het juiste adres uitvoeren en dit zonder kosten voor de Klant. Indien het opgegeven adres door de Koper fout blijkt te zijn, kan SenNet Shop een nieuwe verzending doen, nadat de Klant hiervoor extra verzendingskosten betaald heeft. Standaard bedraagt dit €12, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

6.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Zolang een Product dus niet geleverd is, is het risico voor SenNet Shop. Na de levering is dit voor de Koper.

6.6. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft SenNet Shop het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6.7. Indien de levering van een besteld Product onmogelijk blijkt, kan SenNet Shop ervoor kiezen de overeenkomst op te zeggen en zal het volledige bedrag betaald door de Koper zo snel mogelijk terugbetaald worden binnen de dertig (30) dagen. De Koper heeft dan geen recht op bijkomende (schade)vergoedingen.

6.8. SenNet Shop kan er ook voor kiezen om zich in te spannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op een duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende Producten geldt ook het herroepingsrecht zoals bij andere bestelde Producten. De kosten voor retourzending zijn in geval van een vervangend artikel op kosten van SenNet Shop.

6.9. SenNet Shop heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen om welke reden dan ook. SenNet Shop zal in dat geval onmiddellijk contact opnemen met de Koper en elk door de Koper betaald bedrag zo snel mogelijk terugbetalen binnen de dertig (30) dagen volgend op de kennisgeving van annulering van uw bestelling.

6.10. De Koper dient beschikbaar te zijn om het Product op passende wijze in ontvangst te nemen.

6.11. De Koper dient voorzichtig te zijn met het openen van het Product, in het bijzonder bij gebruik van scherpe voorwerpen.

6.12. SenNet Shop levert het Product in een standaard verpakking. Speciale verpakking kan enkel gevraagd worden indien dit specifiek voorzien is. Hiervoor zullen meestal extra kosten aangerekend worden, die duidelijk bij de bestelling van het Product vermeld zullen worden.

7. Prijzen & betaling

7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn altijd inclusief verzendingskosten (naar een Belgisch adres), BTW, Recupel, Reprobel, BEBAT, transactiekosten, betaalkosten, tenzij anders aangeduid.

7.2. Voor alle aankopen accepteert SenNet Shop betalingen via kredietkaart (Visa, Mastercard), overschrijving, Bancontact/Mister Cash. Het is mogelijk dat één of meerdere van deze betaalvormen niet beschikbaar zijn of dat we extra betalingsmogelijkheden uitbreiden.

7.3. Om ervoor te zorgen dat je betalingen online veilig zijn en de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd worden, wordt de betaling door een externe gespecialiseerde partner met SSL technologie versleuteld.

7.4. Wanneer u gevraagd wordt naar de details van uw betaalkaart of kredietkaart, dient de Koper over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze kaart of rekening. Op de kaart of rekening dient voldoende tegoed te staan om de gevraagde betaling te dekken. Indien de Koper betaalt via overschrijving, dient de Koper eveneens over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze rekening.

7.5. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing.

7.6. SenNet Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen en de tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren.

7.7. Prijzen kunnen wijzigen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

7.8. Prijzen kunnen wijzigen voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar SenNet Shop geen invloed op heeft. Hierdoor kan SenNet Shop variabele prijzen aanbieden.

7.9. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan SenNet Shop te melden (contact@SenNetShop.be).

7.10. SenNet Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk-, typ- of andere fouten in de prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen of video’s.

7.11. SenNet Shop kan, zelfs na de aankoop en betaling van een Product door de Koper, de prijs of voorwaarden nog wijzigen. In dit geval wordt de Koper hierover geïnformeerd en heeft hij het recht om van de aankoop af te zien.

7.12. SenNet Shop doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijs die u wordt doorgegeven accuraat is, maar het bedrag van uw bestelling kan alsnog veranderen, zelfs na betaling van het Product. In dit geval zal SenNet Shop de Koper hierover informeren en vragen het extra bedrag te betalen. Als Koper kan u op dit moment alsnog van de koop afzien en zal het reeds betaalde bedrag aan de Koper door SenNet Shop terugbetaald worden.

7.13. Het Product wordt pas eigendom van de Koper, niettegenstaande de feitelijke levering, van zodra zij volledig werden betaald, daaronder mede begrepen vergoeding van rente, belastingen, rechtsplegingsvergoeding en kosten.

7.14. De Koper mag het Product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

7.15. Bij niet of niet tijdige volledige betaling door de Koper is de Koper het openstaande bedrag plus rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk intrestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, inclusief herinneringskosten voor ingebrekestelling en aanmaning, die SenNet Shop als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings)verplichtingen, heeft moeten maken. De Koper moet tevens de rechtsplegingsvergoeding als ook een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het nog openstaande bedrag betalen met een minimum van €25,00.

7.16. In geval van een niet tijdige betaling van het volledige bedrag is SenNet Shop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daarbij inbegrepen.

7.17. SenNet Shop heeft het recht om pas tot levering van het Product over te gaan, nadat de Koper het volledige bedrag heeft betaald en dit bij SenNet Shop op een correcte wijze ontvangen en verwerkt werd.

8. Aansprakelijkheid

8.1. SenNet Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een aanbieding op een bepaalde datum.

8.2. De opgave van termijnen in verband met de levering is slechts indicatief. SenNet Shop streeft ernaar om deze termijnen te respecteren, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden indien zij zouden worden overschreden.

8.3. Indien de Koper bij afwezigheid het product niet afhaalt in het postkantoor binnen de vermelde termijn, staat hij zelf in voor de kosten van een tweede verzending. Standaard is deze kost €12, tenzij anders vermeld. Voor buitenlandse zendingen is dit bedrag hoger en afhankelijk van het land.

8.4. SenNet Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) leveren van een Product.

8.5. SenNet Shop geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

8.6. SenNet Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid en sluit die volledig uit, behalve indien in de Algemene Voorwaarden specifiek vermeld wordt dat we deze aansprakelijkheid wel aanvaarden.

8.7. SenNet Shop wijst alle aansprakelijkheid af voor: verlies van omzet, verlies van feitelijke of te verwachte winst, verlies van kansen, verlies van goodwill, verlies van gebruik van geld, verlies van verwacht spaargeld, verlies van activiteiten, verlies van reputatie, verlies van of schade aan of corruptie van data, verlies van contracten, verlies van productieve tijd, elke indirecte of gevolgschade.

8.8. Indien SenNet Shop om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan de Koper dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het betaalde bedrag door de Koper met betrekking tot het specifieke product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9. Overmacht

9.1. SenNet Shop kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, dat wil zeggen een gebeurtenis die nakoming door SenNet Shop van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt.

9.2. Als overmacht dienen onder andere te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, technische problemen niet te wijten aan fout van SenNet Shop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, quasi-autonome non-gouvernementele overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, vijandelijkheden, militaire operaties, piraterij, terrorisme, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, epidemie, ontploffing, droogte, aardbevingen, ongevallen, mechanische defecten, software van derden, storingen aan internet, gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport enz.  ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Algemene Voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

10.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel behoren, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

11. Diversen

11.1. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

11.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

11.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt SenNet Shop zich het recht om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.

11.4. De maatschappelijke zetel van SenNet Shop: Hoorndriesstraat 133, 9820 Merelbeke, België.

11.5. Voor alle vragen, problemen, klachten, garantie, levering kan je terecht op contact@sennetshop.be